مشخصات مدرس
بنیاد  فرهنگ زندگی
مدرس : مدرس و برگزار کنندهدر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.